Kiến thức lập trình — September 15, 2016 at 2:24 am

Từng bước học lập trình C# và Java cơ bản

by

Đối với bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào bạn cũng cần phải trải qua các quá trình học cơ bản của từng loại ngôn ngữ. Nếu bạn chọn lập trình C# hay Java thì nên tham khảo từng bước học dưới đây nhé.

Nếu các bạn muốn học JAVA thì hãy từng bước như sau:

javalogo

1. Java Basics
Java – Home
Java – Overview
Java – Environment Setup
Java – Basic Syntax
Java – Object & Classes
Java – Basic Datatypes
Java – Variable Types
Java – Modifier Types
Java – Basic Operators
Java – Loop Control
Java – Decision Making
Java – Numbers
Java – Characters
Java – Strings
Java – Arrays
Java – Date & Time
Java – Regular Expressions
Java – Methods
Java – Files and I/O
Java – Exceptions
2. Java Object Oriented
Java – Inheritance
Java – Overriding
Java – Polymorphism
Java – Abstraction
Java – Encapsulation
Java – Interfaces
Java – Packages
3. Java Advanced
Java – Data Structures
Java – Collections
Java – Generics
Java – Serialization
Java – Networking
Java – Sending Email
Java – Multithreading
Java – Applet Basics
Java – Documentation

Nếu các bạn muốn học C# thì hãy từng bước như sau:

c

C# – Overview
C# – Environment
C# – Program Structure
C# – Basic Syntax
C# – Data Types
C# – Type Conversion
C# – Variables
C# – Constants
C# – Operators
C# – Decision Making
C# – Loops
C# – Encapsulation
C# – Methods
C# – Nullables
C# – Arrays
C# – Strings
C# – Struct
C# – Enums
C# – Classes
C# – Inheritance
C# – Polymorphism
C# – Operator Overloading
C# – Interfaces
C# – Namespaces
C# – Preprocessor Directives
C# – Regular Expressions
C# – Exception Handling
C# – File I/O
C# – Advanced Tutorial
C# – Attributes
C# – Reflection
C# – Properties
C# – Indexers
C# – Delegates
C# – Events
C# – Collections
C# – Generics
C# – Anonymous Methods
C# – Unsafe Codes
C# – Multithreading

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với các bạn từng bước học cơ bản của lập trình java và C#. Hy vọng sẽ giúp bạn có những định hướng tốt cho việc học của mình.

Nguồn: studycoding

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *