Lập trình C++ / C# — August 6, 2016 at 4:33 am

Tìm hiểu về thuộc tính và phương thức trong C#

by

Thuộc tính và phương thức trong lập trình hướng đối tượng là gì?, cách khai báo trong C# như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết sau:

A. Thuộc Tính ( Properties)

– Là các đặc điểm, tính chất của lớp
– Các đối tượng khởi tạo cùng một lớp có các giá trị thuộc tính tuy khác nhau nhưng phải tuân thủ theo định nghĩa thuộc tính trong lớp quy định.

Thuộc tính có 2 phần:
–  Các trường (field): Là các biến lưu giữ giá trị
–  Biểu thức  get/set : Dùng để lấy và gán giá trị cho các field  Nó giống như cánh cửa quản lý giá trị xuất nhập cho các field vậy.

namespace TestClassOOP
{
    class Bird
    {
        //Field
        private string name;
        private float weight;
        private string color;
        //Properties
        public string Name
        {
            get { return name; }
            set { name = value; }
        }
        public string Color
        {
            get { return color; }
            set { color = value; }
        }    
        public float Weight
        {
            get { return weight; }
            set { weight = value; }
        }
    }
}

Để tăng tốc độ code bạn có thể để Visual Studio generate ra biểu thức get/set tự động bằng cách:
– Sau khi gõ field, bạn move con trỏ chuột tại tên field vừa tạo. Nhấn Ctrl + R + E
– Hoặc right mouse chọn Refactor -> Encapsulate Field.

B. Phương Thức (Method)

-Là các hành động mà lớp đó có thể thực hiện. Nó là một hàm của riêng lớp đó mà thôi.

set { color = value; }
        }
        public float Weight
        {
            get { return weight; }
            set { weight = value; }
        }
        //Method
        public void printInfo()
        {
            Console.WriteLine(“Name is: {0}”, this.Name);
            Console.WriteLine(“Weight is: {0}”, this.Weight);
            Console.WriteLine(“Color is: {0}”, this.Color);
            //Console.WriteLine(“Name is:” + this.Name);
            //Console.WriteLine(“Name is: {0}. Weight is: {1}. Color is: {2}” ,this.Name,this.Weight, this.Color);
        }

Qua hàm main để sử dụng lớp này nhé:

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace TestClassOOP
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var Bird1 = new Bird();
            Bird1.Name = “Bird ABC”;
            Bird1.Weight = 10;
            Bird1.Color = “Red”;
            Bird1.printInfo();
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Như vậy các bạn đã biết được khái niệm về thuộc tính và phương thức là gì rồi chứ, tuy đây chỉ là những kiến thức căn bản, nhưng bạn sẽ sử dụng chúng trong bất kỳ dự án nào.

Nguồn: p2share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *