Lập trình Java — August 16, 2016 at 4:06 am

Tìm hiểu lớp và đối tượng trong Java

by

Lớp và đối tượng là 2 khái niệm vô cùng cơ bản mà ai cũng phải biết khi học lập trình. Tuy nhiên mặc dù trên thực tế nhiều bạn biết cách phân biệt giữa lớp và đối tượng nhưng lại ít người biết đến những khái niệm của nó là gi. Vì thế trong bài viết sau đây chúng tôi ta hãy cùng tìm hiểu về lớp và đối tượng trong lập trình Android nhé.

lop-va-doi-tuong

Class là một khuôn mẫu để tạo các đối tượng trong đó xác định trạng thái và hành vi của nó. Một lớp có chứa trường và phương thức để xác định trạng thái và hành vi của các đối tượng của nó.

Cú pháp cho khai báo Class:

<Access Modifier> class <Class_Name> extends
<Super_Class_Name> implements <Interface_Name>

– Access modifier : Nó xác định ai trong java thế giới có thể truy cập vào lớp này và các thành viên của lớp.

– Class_Name : Tên duy nhất cho các lớp trong một gói cụ thể.

– Super_Class_Name : Tên của lớp lớp được mở rộng. (Kéo dài từ khóa được sử dụng cho mục đích này)

– Interface_Name : Tên của một giao diện mà trên lớp cụ. (Thực hiện từ khóa được sử dụng cho mục đích này)

Cấu trúc bên trong của lớp

<Access_Modifier> class <Class_Name> extends <Super_Class_Name> implements <Interface_Name>{
<static initilizar block>
<ananymous_block>
<constructor_declarations>
<field_declarations (Static or Non-Static)>
<method_declarations (Static or Non-Static)>
<Inner_class_declarations>
<nested_interface_declarations>
variables_inside_class(Static or Non Static)
}

Ví dụ  Class

/*
* This is Multi Line Comment and Comment can appear at any place
*/
package com.jbt;import java.lang.*;

/*
* As this file contains public class. Then the name of this file should be TestClass.java
*/
public class TestClass {
public int i; // This is Non Static variable
static {
System.out.println(“This is static block”);
}

{
System.out.println(“This is ananuymous block”);
}

TestClass() {
System.out.println(“This is constructor”);
}

void methid() {
System.out.println(“This is method”);
}

}

class AnotherClass {
}

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *