Lập trình C++ / C# — August 19, 2016 at 2:30 am

Tìm hiểu cách hoạt động của biến cục bộ và biến toàn cục

by

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về biến cục bộ và biến toàn cục hoạt động như thế nào nhé các bạn.

Biến cục bộ: chỉ có tác dụng bên trong thân hàm mà nó được khai báo. Khi ra khỏi hàm đó, biến sẽ không thể sử dụng. Chú ý không áp dụng cho hàm main(). Các bạn hãy xem ví dụ dưới đây

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int TimMax(int x, int y); // Nguyên mẫu hàm

int main()
{
int a, b, kq;

/* Nhập a, b */
printf(“\nNhap a: “);scanf(“%d”, &a);
printf(“Nhap b: “);scanf(“%d”, &b);

/* Gọi hàm */
kq = TimMax(a, b);
printf(“\nSo lon nhat la: %d”, kq);
getch();
return 0;
}

int TimMax(int x, int y) // Cài đặt hàm
{
int max;
if(x > y)
max = x;
else max = y;
return max;
}

Tại hàm TimMax(), ta thấy biến max được khai báo. Đó chính là biến cục bộ, và nó chỉ có tác dụng trong hàm TimMax() mà thôi. Hay nói cách khác, tầm vực của biến cục bộ là hàm mà tại đó nó được khai báo. Biến cục bộ này sẽ tồn tại và được sử dụng cho đến khi máy rời khỏi hàm mà nó được khai báo. Khi máy rời khỏi hàm, biến cục bộ cũng bị hủy.

Biến toàn cục: có tác dụng trong toàn bộ thời gian làm việc của chương trình. Biến được khai báo ở ngoài các hàm. Bạn hãy xem ví dụ sau:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int a = 2; // khai báo biến toàn cục a

void InSo();

int main()
{
InSo(); // gọi hàm InSo
getch();
return 0;
}

void InSo()
{
printf(“\nGia tri cua a la: %d”, a);
}

Chạy chương trình:

Untitled-322

Biến toàn cục được khai báo bên ngoài các hàm, như trong ví dụ trên ta thấy khai báo int a = 2; nằm trên cả hai hàm InSo() và hàm main(), tức nó có tầm vực là hai hàm đó, hay nói cách khác cả hai hàm đều có thể sử dụng được biến này. Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ khi các bạn sử dụng biến toàn cục: nếu bạn thay đổi giá trị biến toàn cục bên trong một hàm nào đó, thì giá trị của biến toàn cục bên ngoài hàm cũng sẽ thay đổi.

Vậy là ta đã tìm hiểu sơ qua về hai loại biến toàn cục và biến cục bộ trong C, hay nói rộng ra là tầm vực của một biến. Nắm rõ được vấn đề này, bạn có thể dễ dàng sử dụng các biến theo mong muốn của mình.

Trên đây là cách hoạt động của biến cục bộ và biến toàn cục mà chúng tôi đã chia sẻ với các bạn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thể phân biệt được 2 loại biến này và vận dụng tốt trong việc học tập. Cảm ơn đã theo dõi.

Nguồn: tuhocit

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *