Lập trình Java — August 12, 2016 at 3:37 am

Quy tắc và cách đặt tên biến cục bộ trong Java

by

Ở bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các quy tắc của biến cục bộ là gì? và cách đặt tên biến cục bộ như thế nào nhé các bạn.

Các quy tắc cho biến cục bộ

– Biến cục bộ không thể sử dụng bất kỳ cấp độ truy cập kể từ phạm vi của nó chỉ là bên trong phương thức.

– Cuối cùng là Only Non Access Modifier có thể được áp dụng cho một biến cục bộ.

– Biến cục bộ không được gán một giá trị mặc định, do đó chúng cần phải được khởi tạo.

Ví dụ về biến cục bộ

package com.jbt;

/*
* Here we will discuss about different type of Variables available in Java
*/
public class VariablesInJava {

/*
* Below variable is INSTANCE VARIABLE as it is outside any method and it is
* not using STATIC modifier with it. It is using default access modifier.
* To know more about ACCESS MODIFIER visit appropriate section
*/
int instanceField;

/*
* Below variable is STATIC variable as it is outside any method and it is
* using STATIC modifier with it. It is using default access modifier. To
* know more about ACCESS MODIFIER visit appropriate section
*/
static String staticField;

public void method() {
/*
* Below variable is LOCAL VARIABLE as it is defined inside method in
* class. Only modifier that can be applied on local variable is FINAL.
* To know more about access and non access modifier visit appropriate
* section.
*
* Note* : Local variable needs to initialize before they can be used.
* Which is not true for Static or Instance variable.
*/
final String localVariable = “Initial Value”;
System.out.println(localVariable);
}

public static void main(String args[]) {
VariablesInJava obj = new VariablesInJava();

/*
* Instance variable can only be accessed by Object of the class only as below.
*/
System.out.println(obj.instanceField);

/*
* Static field can be accessed in two way.
* 1- Via Object of the class
* 2- Via CLASS name
*/
System.out.println(obj.staticField);
System.out.println(VariablesInJava.staticField);
}
}

 

public class UserController {
// Instance variable
private String outsideVariable;public void setLength()
{//Local variable
String localVariable = “0”;

// In order to use below line local variable needs to be initialzed
System.out.println(“Value of the localVariable is-“+localVariable);
}
}

Quy ước đặt tên

Không có quy tắc cụ thể để đặt tên một biến cục bộ. Tất cả các quy tắc của các biến được áp dụng cho các biến cục bộ.

Dưới đây đề cập là các quy tắc đặt tên cho một biến cục bộ.

– Tên biến là trường hợp nhạy cảm.

– Không có giới hạn về độ dài của một biến cục bộ.

– Nếu một tên biến là một từ duy nhất sau đó tất cả các nhân vật phải ở trong trường hợp thấp hơn.
Điểm Bullet

– Biến không thể sử dụng bất kỳ cấp độ truy cập vì nó có sự sống bên trong phương thức.

– Cuối cùng là chỉ sửa đổi lần truy cập không có thể được áp dụng để biến cục bộ.

– Các biến cục bộ không có giá trị mặc định, do đó biến cục bộ cần phải được bắt đầu trước khi nó có thể được sử dụng.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về các quy tắc và cách đăt tên của biến cục bộ. Hy vọng bài viết này sẽ sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích.

Nguồn: laptrinhandroid

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *