Uncategorized — September 12, 2016 at 3:17 am

Hướng dẫn cách dùng Search autocomplete giống Google trong Asp.net

by

Ta sẽ ví dụ tìm kiếm Name trong bảng Product trong database được kèm theo ở cuối bài viết này.

Cài đặt AJAX Control Toolkit cho Visual (các bạn có thể down AJAX Control Toolkit )

Chuột phải vào toolbox chọn Choose Items…

Browse đến file AjaxControlToolkit.dll

Sau khi add vào ta có 1 loạt các control được thêm mới vào:

Tạo một cái giao diện như hình dưới đây

Kéo control CalendarExtender vào và thiết lập các thuộc tính cơ bản cho nó:

Trong đó:

– TargetControlID : điền Id của textbox search.

– ServicePath: file webService liên kết đến database

– ServiceMethod: Tên Method cần lấy trong web service.

Tạo một file Search.asmx và viết một phương thức lấy ra trường Name như sau:

cuối cùng còn thêm hàm sử lý sự kiện click button Search

Kết quả:


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *