Aspx.net / MVC — August 14, 2016 at 5:07 pm

Chương 3: Tạo dự án MVC 3 bằng Visual Studio 2012 Và Routed trong MVC (P1)

by

1. Tạo dự án MVC 3 bằng Visual Studio 2012

 Khởi động VS2012

// Chọn File / New Project như hình sau :

Có thể chọn ngay từ biểu tượng NewProject từ trang Start Page của VS như hình sau :

// Chọn loại template là web và chọn template là MVC 3 và kiểu là InternetApplication ( loại template mà VS 2012 sẽ add sẵn các file , folder , thư viện thường dùng trong ứng dụng MVC)

// Đặt tên Project và tên Solution đồng thời chọn đường dẫn lưu Project .Và đặt tên nó là Mvc3App

// Chú ý có thể đặt tên Project không trùng với tên Solution .Trong một solution có thể có nhiều Project .

– Ta lựa chọn các thông số như hình vẽ sau :

Chọn kiểu template MVC để Visual Studio sinh mã tương ứng :

– Với ứng dụng hiện tại dùng cho học tập các bạn nên chọn template Internet Application để VS sinh các mã cần thiết .Khi đã có kiến thức và kinh nghiệm các bạn có thể tạo mẫu MVC trống rồi tự add các file – thư viện cần thiết theo yêu cầu

Chú ý đặt tên Project có ý nghĩa quan trọng trong việc sinh mã máy .Visual Studio tự động sinh các lớp có NameSpace dựa theo tên Project

– Chạy thử ứng dụng được kết quả như hình sau ( VS đã tự động sinh mã để website của chúng ta có thể chạy như 1 website thông thường )

Viết code và tổ chức ứng dụng :

Khảo sát mã và VS tự động sinh ra :

Khi tạo ứng dụng VS tạo sẵn cho ta nhiều thư mục , nhưng ta chỉ quan tâm tới 3 thư mục cơ bản là : Model , View và Controller

Ngoài ra chúng ta cũng quan tâm tới 2 thực mục đó là

– Content : nơi chưa các file css , ảnh

– Script : Chứa các file thư viện javascript như jQuery , MVCajax

2 Xây dựng Model

Tạo mới Class Person.cs theo hình sau :

Mã lớp Person như sau

 

public class Person

{

public int ID { get; set; }

public string Name { get; set; }

 

}

// Đây là Class dùng để lưu trữ thông tin cũng như xử lý dữ liệu  .Hiện tại ta chưa quan tâm tới việc lưu trữ dữ liệu .Nên ta sẽ tạo tự động 1 bộ dữ liệu lưu trên bộ nhớ .Sau này lớp Person sẽ ánh xạ tạo 1 bảng dưới CSDL .

// Để tạo ra danh sách Person trên bộ nhớ tạo sẵn 1 phương thức tĩnh như sau ( khi lập trình tạo CSDL thực sự thì không cần tạo phương thức này )

 

public static IEnumerable<Person> GetData(int Count) {

var Persons = new List<Person>();

for (int i = 1; i <= Count; i++)

{

Persons.Add(new Person { ID=i, Name=”Person”+i.ToString()});

}

return Persons;

}

// Phương thức GetData trả về 1 List<Person> .Và là 1 phương thức tính .Ở đây sử dụng 1 vài tính năng của C# 3.0 .Các bạn có thể xem lại cách dùng lớp List<T> , tạo mới đối tượng trong C# 3.0 và phương thức tính ( static )

// Lớp Person hoàn chỉnh là :

 

public class Person

{

public int ID { get; set; }

public string Name { get; set; }

public static IEnumerable<Person> GetData(int Count) {

var Persons = new List<Person>();

for (int i = 1; i <= Count; i++)

{

Persons.Add(new Person { ID=i, Name=”Person”+i.ToString()});

}

return Persons;

}

}

Nguồn: laptrinhviet.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *